admin

Aansprakelijkheidsverzekering

No comments

BW Art.577-8 §4 10° De syndicus is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering
aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die
verzekering te leveren. LSK heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid afgesloten via het BIV bij: NV AXA Belgium polis:730.390.160

adminAansprakelijkheidsverzekering
read more

Algemene vergadering bijeenroepen

No comments

De syndicus zal steeds de uitnodiging en de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering (AV) versturen.

BW 577-6§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van Inwendige Orde vastgelegde 15-daagse periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Vanaf 01-01-2019 dient deze periode in het Reglement van Interne Orde ( RIO) vermeld te worden en niet meer in het reglement van Mede-eigendom.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de
mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

adminAlgemene vergadering bijeenroepen
read more

Algemene vergadering notuleren

No comments

BW 577-6 § 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

adminAlgemene vergadering notuleren
read more

Bijhouden van de persoonsgegevens

No comments

BW 577-8 §4 16° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

adminBijhouden van de persoonsgegevens
read more

Bijwerken reglement

No comments

BW 577-10
§ 1. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.

§ 1/1. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld ter kennis van de syndicus.

De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.

§ 2. Het reglement van Interne Orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.

De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. De syndicus heeft ook de verplichting om het Reglement van Interne Orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering (AV) nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op de eerstkomende AV.

Het reglement van orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

adminBijwerken reglement
read more

Datum meedelen vergaderingen

No comments

BW 577-6
§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van Inwendige Orde vastgelegde 15-daagse periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien.

De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

adminDatum meedelen vergaderingen
read more

Mede-eigenaars vertegenwoordigen

No comments

BW 577-8 §4 6°:

Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

adminMede-eigenaars vertegenwoordigen
read more