My Blog

Wetten en Adviezen

No comments

Gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II, BS 28 december 2005 (GEWIJZIGDE ART.: 577-8, §4).

Gewijzigd bij wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010 (GEWIJZIGDE ART.: 577-3-577-4; 577-5; 577-6; 577-7; 577-8; 577-8/1; 577-8/2; 577-9; 577-10; 577-11; 577-11/1; 577-11/2; 577-13; 577-13/1; 577-14).

Gewijzigd bij hoofdstuk 2 van de wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 8 juni 2012 (GEWIJZIGDE ART. : 577-6; 577-8; 577-11/1).

Gewijzigd bij titel 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (GEWIJZIGDE ART. : 577-2; 577-3; 577-4; 577-5; 577-6; 577-7; 577-8; 577-8/1; 577-8/2; 577-9; 577-10; 577-11; 577-11/1; 577-14, inwerkingtreding op 1 januari 2019).

Gewijzigd bij hoofdstuk II van de wet van 11 juli 2018 in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid, BS 20 juli 2018 (GEWIJZIGDE ART. : 577-5; 577-8; 577-13; 577-13/1).

 

Krachtlijnen van de nieuwe wet:

De flexibilisering van de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen.

De optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars.

De herbalancering binnen de mede-eigendom.

Nog meer verduidelijking aan de mede-eigenaars.

Betere communicatie en transparantie.

 

De voornaamste wijzigingen:

 • Een mede-eigenaar of nutsmaatschappij kan zelf beslissen werken uit te voeren aan leidingen op de gemene delen, bijvoorbeeld voor het installeren van een laadpaal voor een elektrische wagen.
 • Een bepaalde eigenaar rechten geven op bepaalde gemene delen (bijv. de tuin) wordt als een erfdienstbaarheid aanzien.
 • Een aantal zaken die vroeger deel uitmaakten van het reglement van mede-eigendom worden verplaatst naar het reglement van interne orde. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker gewijzigd worden, want er is geen notaris meer voor nodig.
 • Het reservefonds wordt wettelijk verplicht en het bedrag daarvan wordt eveneens vastgelegd.
 • De syndicus kan zelf het initiatief nemen achterstallen te gaan invorderen.
 • De betaler beslist: enkel eigenaars die meebetalen aan een kost (bijvoorbeeld de lift) stemmen mee over dit thema.
 • Werken aan de gemene delen en aanpassingen van de statuten kunnen beslist worden met een 2/3 meerderheid i.p.v. een 3/4 meerderheid.
 • Om wettelijk opgelegde aanpassingen te stemmen is een volstrekte meerderheid voldoende.
 • In welomschreven situaties is er geen unanimiteit meer nodig om voor afbraak of volledige wederopbouw van het gebouw te stemmen.
 • Transparantie van het syndicuscontract. Zaken die niet expliciet vermeld staan als apart aan te rekenen kunnen niet aangerekend worden.
 • De taak van commissaris van de rekeningen kan nu door meerdere personen als college uitgevoerd worden.
 • Bij patstellingen kan er een bewindvoerder aangesteld worden.
 • De VME wordt bevoorrechte schuldeiser t.o.v. een mede-eigenaar met achterstallen.
adminWetten en Adviezen

Geef een reactie